Thể lệ “Chương trình giới thiệu cộng tác viên tham gia tuyển sinh cùng Marathon Education”

Anh/chị cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, anh/chị sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. Tên Chương Trình:

Chương trình giới thiệu cộng tác viên tham gia tuyển sinh cùng Marathon Education

2. Thời gian giới thiệu:

1/12/2021 – 30/6/2022

3. Nội dung công việc áp dụng trong chương trình:

Giới thiệu người thân/ bạn bè trở thành cộng tác viên tuyển sinh cùng Marathon

4. Người giới thiệu hợp lệ (Người giới thiệu):

5. Đường dẫn đăng ký thông tin:

6. Người được giới thiệu hợp lệ (Người được giới thiệu)

7. Giới thiệu được ghi nhận thành công khi:

8. Nội dung ưu đãi, mức tiền thưởng:

9. Quy định về cách thức trả thưởng:

10. Các quy định khác: