Bộ 95 Đề thi vào lớp 10 môn Toán hệ không chuyên năm 2023

Bộ 95 Đề thi vào lớp 10 môn Toán hệ không chuyên năm

2023

cau-1-de-1

cau-4-de-1

cau-2B-de-1

cau-4B-de-1

cau-5B-de-1

cau-1-de-2

cau-3-de-2

cau-1B-de-2

cau-3B-de-2

cau-4B-de-2

cau-5B-de-2

cau-6B-de-2

cau-6B3-de-2

cau-1-de-3

cau-4-de-3

cau-2B-de-3

cau-3B-de-3

cau-4B-de-3

cau-5B-de-3

cau-1-de-4

cau-3-de-4

giai-cau-1-de-4

giai-cau-4-de-4

giai-cau-6-de-4

giai-cau-6-de-4-1

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán hay khác: