Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2022-2023 có đáp án (Đề 1)

cau-1-de-1

cau-3-de-1

cau-1-de-1-dap-an

cau-1-de-1-dap-an-1

cau-2-de-1-dap-an

cau-2-de-1-dap-an-1

cau-2-de-1-dap-an-2

cau-3-de-1-dap-an

cau-3-de-1-dap-an-1

cau-3-de-1-dap-an-2

cau-4-de-1-dap-an

cau-4-de-1-dap-an-1

cau-4-de-1-dap-an-2

cau-4-de-1-dap-an-3

cau-5-de-1-dap-an

cau-5-de-1-dap-an-1

cau-5-de-1-dap-an-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: