Tổng Hợp Các Khối Thi Đại Học Và Các Ngành Nghề Tương Ứng

Vy - 01/06/2022

Khi kì thi THPT Quốc gia sắp đến gần thì rất nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm đến thông tin về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng. Sau đây, Marathon Education sẽ tổng hợp từ A – Z về khối thi và ngành nghề tương ứng để giúp các em học sinh định hướng đúng đắn được khối thi của mình. Cùng theo dõi chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Bảng tổng hợp các khối thi đại học và môn thi tương ứng

Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng luôn là vấn đề đang được quan tâm, và tìm kiếm hàng đầu được tìm kiếm hàng đầu mỗi khi kì thi THPT Quốc gia diễn ra. Do vậy, các em có thể tham khảo bảng tổng hợp các khối thi và môn thi tương ứng dưới đây:

Khối A

TÊN KHỐI THI MÔN THI
Khối A00 Toán, Lý, Hóa
Khối A01 Toán, Lý, Anh
Khối A02 Toán, Lý, Sinh
Khối A03 Toán, Lý, Sử
Khối A04 Toán, Lý, Địa
Khối A05 Toán, Hóa, Sử
Khối A06 Toán, Hóa, Địa
Khối A07 Toán, Sử, Địa
Khối A08 Toán, Sử, GDCD
Khối A09 Toán, Địa, GDCD
Khối A10 Toán, Lý, GDCD
Khối A11 Toán, Hóa, GDCD
Khối A12 Toán, KHTN, KHXH
Khối A14 Toán, KHTN, Địa
Khối A15 Toán, KHTN, GDCD
Khối A16 Toán, KHTN, Văn
Khối A17 Toán, Lý, KHXH
Khối A18 Toán, Hóa, KHXH

Khối B

Khối B00 Toán học Hóa học Sinh học
Khối B01 Toán học Sinh học Lịch sử
Khối B02 Toán học Sinh học Địa lý
Khối B03 Toán học Sinh học Ngữ Văn
Khối B04 Toán học Sinh học GDCD
Khối B05 Toán học Sinh học KHXH
Khối B08 Toán học Sinh học Tiếng Anh

Khối C

Khối C00 Ngữ Văn Lịch sử Địa lý
Khối C01 Ngữ Văn Toán học Vật lý
Khối C02 Ngữ Văn Toán học Hóa học
Khối C03 Ngữ Văn Toán học Lịch sử
Khối C04 Ngữ Văn Toán học Địa lý
Khối C05 Ngữ Văn Vật lý Hóa học
Khối C06 Ngữ Văn Vật lý Sinh học
Khối C07 Ngữ Văn Vật lý Lịch sử
Khối C08 Ngữ Văn Hóa học Sinh học
Khối C09 Ngữ Văn Vật lý Địa lý
Khối C10 Ngữ Văn Hóa học Lịch sử
Khối C12 Ngữ Văn Sinh học Lịch sử
Khối C13 Ngữ Văn Sinh học Địa lý
Khối C14 Ngữ Văn Toán học GDCD
Khối C15 Ngữ Văn Toán học KHXH
Khối C16 Ngữ Văn Vật lý GDCD
Khối C17 Ngữ Văn Hóa học GDCD
Khối C19 Ngữ Văn Lịch sử GDCD
Khối C20 Ngữ Văn Địa lý GDCD

Khối D

Khối D01 Ngữ Văn Toán học Tiếng Anh
Khối D02 Ngữ Văn Toán học Tiếng Nga
Khối D03 Ngữ Văn Toán học Tiếng Pháp
Khối D04 Ngữ Văn Toán học Tiếng Trung
Khối D05 Ngữ Văn Toán học Tiếng Đức
Khối D06 Ngữ Văn Toán học Tiếng Nhật
Khối D07 Toán học Hóa học Tiếng Anh
Khối D08 Toán học Sinh học Tiếng Anh
Khối D09 Toán học Lịch sử Tiếng Anh
Khối D10 Toán học Địa lý Tiếng Anh
Khối D11 Ngữ Văn Vật lý Tiếng Anh
Khối D12 Ngữ Văn Hóa học Tiếng Anh
Khối D13 Ngữ Văn Sinh học Tiếng Anh
Khối D14 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Anh
Khối D15 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Anh
Khối D16 Toán học Địa lý Tiếng Đức
Khối D17 Toán học Địa lý Tiếng Nga
Khối D18 Toán học Địa lý Tiếng Nhật
Khối D19 Toán học Địa lý Tiếng Pháp 
Khối D20 Toán học Địa lý Tiếng Trung
Khối D21 Toán học Hóa học Tiếng Đức
Khối D22 Toán học Hóa học Tiếng Nga
Khối D23 Toán học Hóa học Tiếng Nhật
Khối D24 Toán học Hóa học Tiếng Pháp 
Khối D25 Toán học Hóa học Tiếng Trung
Khối D26 Toán học Vật lý Tiếng Đức
Khối D27 Toán học Vật lý Tiếng Nga
Khối D28 Toán học Vật lý Tiếng Nhật
Khối D29 Toán học Vật lý Tiếng Pháp 
Khối D30 Toán học Vật lý Tiếng Trung
Khối D31 Toán học Sinh học Tiếng Đức
Khối D32 Toán học Sinh học Tiếng Nga
Khối D33 Toán học Sinh học Tiếng Nhật
Khối D34 Toán học Sinh học Tiếng Pháp 
Khối D35 Toán học Sinh học Tiếng Trung
Khối D41 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Đức
Khối D42 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Nga
Khối D43 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Nhật
Khối D44 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Pháp 
Khối D45 Ngữ Văn Địa lý Tiếng Trung
Khối D52 Ngữ Văn Vật lý Tiếng Nga
Khối D54 Ngữ Văn Vật lý Tiếng Pháp 
Khối D55 Ngữ Văn Vật lý Tiếng Trung
Khối D61 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Đức
Khối D62 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Nga
Khối D63 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Nhật
Khối D64 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Pháp 
Khối D65 Ngữ Văn Lịch sử Tiếng Trung
Khối D66 Ngữ Văn GDCD Tiếng Anh
Khối D68 Ngữ Văn GDCD Tiếng Nga
Khối D69 Ngữ Văn GDCD Tiếng Nhật
Khối D70 Ngữ Văn GDCD Tiếng Pháp 
Khối D72 Ngữ Văn KHTN Tiếng Anh
Khối D73 Ngữ Văn KHTN Tiếng Đức
Khối D74 Ngữ Văn KHTN Tiếng Nga
Khối D75 Ngữ Văn KHTN Tiếng Nhật
Khối D76 Ngữ Văn KHTN Tiếng Pháp 
Khối D77 Ngữ Văn KHTN Tiếng Trung
Khối D78 Ngữ Văn KHXH Tiếng Anh
Khối D79 Ngữ Văn KHXH Tiếng Đức
Khối D80 Ngữ Văn KHXH Tiếng Nga
Khối D81 Ngữ Văn KHXH Tiếng Nhật
Khối D82 Ngữ Văn KHXH Tiếng Pháp 
Khối D83 Ngữ Văn KHXH Tiếng Trung
Khối D84 Toán học GDCD Tiếng Anh
Khối D85 Toán học GDCD Tiếng Đức
Khối D86 Toán học GDCD Tiếng Nga
Khối D87 Toán học GDCD Tiếng Pháp
Khối D88 Toán học GDCD Tiếng Nhật
Khối D90 Toán học KHTN Tiếng Anh
Khối D91 Toán học KHTN Tiếng Pháp
Khối D92 Toán học KHTN Tiếng Đức
Khối D93 Toán học KHTN Tiếng Nga
Khối D94 Toán học KHTN Tiếng Nhật
Khối D95 Toán học KHTN Tiếng Trung
Khối D96 Toán học KHXH Tiếng Anh
Khối D97 Toán học KHXH Tiếng Pháp
Khối D98 Toán học KHXH Tiếng Đức
Khối D99 Toán học KHXH Tiếng Nga

Khối H

Khối H00 Ngữ Văn Năng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (Hình họa) Năng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (Bố cục màu)
Khối H01 Toán học Ngữ Văn Vẽ
Khối H02 Toán học Vẽ hình họa mỹ thuật Vẽ trang trí màu
Khối H03 Toán học Khoa học tự nhiên Vẽ năng khiếu
Khối H04 Toán học Tiếng Anh Vẽ năng khiếu
Khối H05 Ngữ Văn Khoa học xã hội Vẽ năng khiếu
Khối H06 Ngữ Văn Tiếng Anh Vẽ mỹ thuật
Khối H07 Toán học Hình họa Trang trí
Khối H08 Ngữ Văn Lịch sử Vẽ mỹ thuật

Khối M

Khối M00 Ngữ Văn Toán học Đọc diễn cảm, hát
Khối M01 Ngữ Văn Lịch sử Năng khiếu
Khối M02 Toán học Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) Năng khiếu 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M03 Ngữ Văn Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) Năng khiếu 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M04 Toán học Năng khiếu 2 (Đọc diễn cảm) Hát, múa
Khối M09 Toán học Năng khiếu mầm non 1 (hát, kể chuyện) Năng khiếu mầm non 2 (Đọc diễn cảm)
Khối M10 Toán học Tiếng Anh Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện)
Khối M11 Ngữ Văn Năng khiếu báo chí Tiếng Anh
Khối M13 Toán học Sinh học Năng khiếu
Khối M14 Ngữ Văn Năng khiếu báo chí Toán học
Khối M15 Ngữ Văn Năng khiếu báo chí Tiếng Anh
Khối M16 Ngữ Văn Năng khiếu báo chí Vật lý
Khối M17 Ngữ Văn Năng khiếu báo chí Lịch sử
Khối M18 Ngữ Văn Năng khiếu Ảnh báo chí Toán học
Khối M19 Ngữ Văn Năng khiếu Ảnh báo chí Tiếng Anh
Khối M20 Ngữ Văn Năng khiếu Ảnh báo chí Vật lý
Khối M21 Ngữ Văn Năng khiếu Ảnh báo chí Lịch sử
Khối M22 Ngữ Văn Năng khiếu quay phim truyền hình Toán học
Khối M23 Ngữ Văn Năng khiếu quay phim truyền hình Tiếng Anh
Khối M24 Ngữ Văn Năng khiếu quay phim truyền hình Vật lý
Khối M25 Ngữ Văn Năng khiếu quay phim truyền hình Lịch sử

Khối N

Khối N00 Ngữ Văn Năng khiếu âm nhạc 1 (Hát, xướng âm) Năng khiếu âm nhạc 2 (Thẩm âm, tiết tấu)
Khối N01 Ngữ Văn Xướng âm Biểu diễn nghệ thuật
Khối N02 Ngữ Văn Ký xướng âm Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Khối N03 Ngữ Văn Ghi âm – xướng âm Chuyên môn
Khối N04 Ngữ Văn Năng khiếu thuyết trình Năng khiếu
Khối N05 Ngữ Văn Xây dựng kịch bản sự kiện Năng khiếu
Khối N06 Ngữ Văn Ghi âm – xướng âm Chuyên môn
Khối N07 Ngữ Văn Ghi âm – xướng âm Chuyên môn
Khối N08 Ngữ Văn Hòa thanh Phát triển chủ đề và phổ thơ
Khối N09 Ngữ Văn Hòa thanh Bốc thăm đề – chỉ huy tại chỗ

Khối R

Khối R00 Ngữ Văn Lịch sử Năng khiếu báo chí
Khối R01 Ngữ Văn Địa lý Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R02 Ngữ Văn Toán học Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R03 Ngữ Văn Tiếng Anh Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Khối R04 Ngữ Văn Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật Năng khiếu kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
Khối R05 Ngữ Văn Tiếng Anh Năng khiếu kiến thức truyền thông

Khối S

Khối S00 Ngữ Văn Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
Khối S01 Toán học Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2

Trong đó:

 • Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 bao gồm:
 • Sáng tác tiểu phẩm điện ảnh dành riêng cho chuyên ngành biên kịch
 • Phân tích tác phẩm nhiếp ảnh
 • Phân tích phim dành cho chuyên ngành biên tập, quay phim, đạo diễn,…
 • Viết bài phân tích một vở diễn bất kỳ dành cho ngành phê bình sân khấu và lý luận.
 • Soạn đề cương kịch bản lễ hội cho ngành đạo diễn sự kiện lễ hội.
 • Thiết kế ánh sáng, âm thanh chuyên ngành đạo diễn âm thanh – ánh sáng
 • Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 bao gồm:
 • Chụp ảnh cho chuyên ngành nhiếp ảnh và quay phim.
 • Biểu diễn tiểu phẩm dành cho ngành diễn viên kịch.
 • Diễn theo đề thi có sẵn dành cho chuyên ngành biên đạo múa.
 • Kiểm tra thẩm âm, hát theo đề thi, mua các động tác (chuyên ngành diễn viên rối, chèo).

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

 

Khối T

Khối T00 Toán học Sinh học Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T01 Toán học Ngữ Văn Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T02 Ngữ Văn Sinh học Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T03 Ngữ Văn Địa lý Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T04 Toán học Vật lý Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T05 Ngữ Văn GDCD Năng khiếu thể dục thể thao

Khối V

Khối V00 Toán học Vật lý Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V02 Toán học Ngữ văn Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V03 Toán học Vẽ mỹ thuật Tiếng Anh
Khối V04 Ngữ văn Vật lý Vẽ mỹ thuật
Khối V05 Toán học Địa lý Vẽ mỹ thuật
Khối V06 Toán học Tiếng Đức Vẽ mỹ thuật
Khối V07 Toán học Tiếng Đức Vẽ mỹ thuật
Khối V08 Toán học Tiếng Nga Vẽ mỹ thuật
Khối V09 Toán học Tiếng Nhật Vẽ mỹ thuật
Khối V10 Toán học Tiếng Pháp Vẽ mỹ thuật
Khối V11 Toán học Tiếng Trung Vẽ mỹ thuật

Tổng hợp các ngành nghề theo khối thi

Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng được tổng kết đầy đủ giúp các em học sinh chọn được cho mình ngành nghề phù hợp với bản thân trong tương lai. Các em có thể tham khảo bảng tổng hợp ngành nghề theo khối thi sau đây:

Khối A

Điều tra trinh sát Quản trị văn phòng Quản trị khách sạn Bảo hiểm Công nghệ vật liệu
Kỹ thuật hình sự Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử Công nghệ thông tin Kinh tế xây dựng Kỹ thuật môi trường
Kinh tế xây dựng Truyền thông và mạng máy tính Kỹ thuật phần mềm Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm Kế toán
Quản trị kinh doanh Tài chính – Ngân hàng – Kế toán Công nghệ kỹ thuật hóa học Công nghệ da giày Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Khoa học máy tính – Thống kê Bảo hộ lao động Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Quản trị văn phòng

Khối B

Xét nghiệm y học dự phòng Răng hàm mặt Điều dưỡng
Dinh dưỡng Y tế công cộng Quản lý đất đai
Lâm sinh Kỹ thuật y học Dược học
Kỹ thuật trắc địa Sinh học Công nghệ sinh học
Khoa học cây trồng Thủy văn Khí tượng thủy văn biển
Quản lý biển Công nghệ kỹ thuật địa chất Thú y

Khối C

Báo chí Ngôn ngữ học Lịch sử Báo chí
Tâm lý học Luật sư
Truyền thông Xã hội học
Hán Nôm Công tác xã hội

Khối D

Ngôn ngữ Anh Tài chính ngân hàng Trinh sát an ninh
Kinh tế Quản trị kinh doanh Điều tra hình sự
Kế toán Quản lý hành chính về trật tự xã hội Điều tra trinh sát

Khối H và V

Sư phạm Mỹ thuật Điêu khắc Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Nhiếp ảnh Kiến trúc Thiết kế nội thất
Thiết kế công nghiệp Quy hoạch vùng và đô thị Thiết kế thời trang

Khối T – Thể dục thể thao

Giáo dục Thể chất Huấn luyện thể thao
Y sinh học thể dục thể thao Quản lý thể dục thể thao

Các khối ngành năng khiếu khác

Giáo dục mầm non Giáo dục Tiểu học Biên đạo múa
Biểu diễn Nhạc cụ dân tộc Diễn viên Kịch điện ảnh Sư phạm Mỹ thuật
Công tác Đội Sư phạm Mỹ thuật Nghệ thuật Nhiếp ảnh Lý luận âm nhạc – Nhã nhạc
Sân khấu điện ảnh (Diễn viên) Quay phim điện ảnh Diễn viên sân khấu điện ảnh

Luyện Thi THPT Quốc Gia Cấp Tốc Với Giáo Viên Top 1%

Với đội ngũ giảng viên chất lượng hàng đầu thuộc TOP 1% giáo viên dạy giỏi tại Việt Nam, có bằng cấp từ Thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Marathon Education là nơi được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn để luyện thi đại học khối A. 

Marathon Education ứng dụng nền tảng học livestream online và ôn thi đại học được nhiều học sinh lựa chọn. Phương pháp ôn thi cũng được các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp học sinh nắm vững các kiến thức và rèn luyện tư duy logic.

Ngoài ra, các em được tiếp cận với ngân hàng đề thi khổng lồ khi ôn thi tại Marathon. Điều này sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Đồng thời, đội ngũ cố vấn học tập sẽ luôn theo sát và giải đáp các thắc mắc của học sinh.

Ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của Marathon Education luôn được đảm bảo về mặt đường truyền chống giật/ lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Chương trình ôn thi đại học tại Marathon Education hướng đến mục tiêu là mang lại những kết quả thi cử cao như mong đợi của phụ huynh và học sinh như đạt 8 – 10đ/môn hoặc đỗ nguyện vọng 1 trên 27 điểm. Phụ huynh và học sinh hãy nhanh chóng đăng ký khóa luyện thi THPT quốc gia cấp tốc  để tìm hiểu và tham gia các lớp luyện thi với mức học phí ưu đãi.

Tham khảo ngay các khoá học online của Marathon Education

 

 

 

Thông qua những nội dung chia sẻ ở trên về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng mới nhất năm 2022, các em sẽ tìm được cho bản thân ngành nghề thích hợp trong tương lai.

Hãy liên hệ ngay với Marathon để được tư vấn nếu các em có nhu cầu học online vượt qua mọi kỳ thi nhé! Marathon Education chúc các em được điểm cao trong các bài kiểm tra và luôn thành công!

bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan