Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận)

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2023 có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận)

cau-1-de-1

cau-5-de-1

cau-1-de-1-tu-luan

cau-1-de-1-tu-luan-1

cau-1-de-1-tu-luan-2

cau-2-de-1-tu-luan

cau-2-de-1-tu-luan-1

cau-2-de-1-tu-luan-2

cau-3-de-1-tu-luan

cau-3-de-1-tu-luan-1

cau-4-de-1-tu-luan

cau-4-de-1-tu-luan-1

cau-4-de-1-tu-luan-2

cau-4-de-1-tu-luan-3

cau-1-de-2

cau-6-de-2

cau-2-de-2-tu-luan

cau-1-de-2-dap-an

cau-1-de-2-dap-an-1

cau-1-de-2-dap-an-2

cau-2-de-2-dap-an

cau-2-de-2-dap-an-1

cau-2-de-2-dap-an-2

cau-2-de-2-dap-an-3

cau-2-de-2-dap-an-4

cau-4-de-2-dap-an

cau-4-de-2-dap-an-1

cau-4-de-2-dap-an-2

cau-4-de-2-dap-an-3

cau-1-de-3

cau-5-de-3

cau-1-de-3-tu-luan

cau-4-de-3-tu-luan

cau-1-de-3-tu-luan-dap-an

cau-2-de-3-tu-luan-dap-an

cau-2-de-3-tu-luan-dap-an-1

cau-3-de-3-tu-luan-dap-an

cau-4-de-3-tu-luan-dap-an

cau-4-de-3-tu-luan-dap-an-1

cau-4-de-3-tu-luan-dap-an-2

cau-4-de-3-tu-luan-dap-an-3

cau-5-de-3-tu-luan-dap-an

cau-1-de-4

cau-4-de-4

cau-1-de-4-tu-luan

cau-3-de-4-tu-luan

cau-5-de-4-tu-luan

cau-5-de-4-tu-luan-1

cau-5-de-4-tu-luan-2

cau-6-de-4-tu-luan

cau-3-de-3

cau-3-de-3-1

cau-3-de-3-2

cau-3-de-3-3

cau-3-de-3-4

cau-3-de-3-5

cau-3-de-3-6

cau-2-de-4-trac-nghiem

cau-6-de-4-trac-nghiem

cau-3-de-4-trac-nghiem

cau-4-de-4-trac-nghiem

cau-1-de-4-tu-luan

cau-1-de-4-tu-luan-1

cau-2-de-4-tu-luan

cau-2-de-4-tu-luan-1

cau-2-de-4-tu-luan-2

cau-3-de-4-tu-luan

cau-4-de-4-tu-luan

cau-4-de-4-tu-luan-1

cau-4-de-4-tu-luan-2

cau-4-de-4-tu-luan-3

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: