Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2023 (có đáp án)

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2023 (có đáp án)

cau1-de-1

cau3-de-1

cau5-de-1

cau1-de-2

cau5-de-2

cau1-de-3

cau3-de-3

giai-cau1-de-1

giai-cau1-de-1-1

giai-cau2-de-1

giai-cau2-de-1-1

giai-cau3-de-1

giai-cau3-de-1-1

giai-cau4-de-1

giai-cau4-de-1-1

giai-cau5-de-1

giai-cau5-de-1-1

giai-cau1-de-2

giai-cau4-de-2

giai-cau1-de-3

giai-cau1-de-3-1

giai-cau2-de-3

giai-cau2-de-3-1

giai-cau3-de-3

giai-cau3-de-3-1

giai-cau3-de-3-2

giai-cau3-de-3-3

giai-cau4-de-3

giai-cau4-de-3-1

giai-cau4-de-3-2

giai-cau4-de-3-3

giai-cau5-de-3

giai-cau5-de-3-1

giai-cau5-de-3-2

giai-cau1-de-4

giai-cau1-de-4-1

giai-cau1-de-4-2

giai-cau1-de-4-3

giai-cau2-de-4

giai-cau3-de-4

giai-cau3-de-4-1

giai-cau3-de-4-2

giai-cau3-de-4-3

giai-cau4-de-4

giai-cau4-de-4-1

giai-cau4-de-4-2

giai-cau5-de-4

cau1-de-5

cau4-de-5

giai-cau1-de-5

giai-cau2-de-5

giai-cau3-de-5

giai-cau3-de-5-1

giai-cau3-de-5-2

giai-cau4-de-5

giai-cau4-de-5-1

giai-cau4-de-5-2

giai-cau4-de-5-3

giai-cau5-de-5

giai-cau5-de-5-1

giai-cau5-de-5-2

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: