Đề thi thử Toán vào 10 năm 2023 (cả nước)

Đề thi thử Toán vào 10 năm 2023 (cả nước)

cau-1-de-1

cau-3-de-1

cau-1-de-2

cau-7-de-2

cau-16-de-2

cau-24-de-2

cau-28-de-2

cau-36-de-2

cau-40-de-2

10 đề ôn thi vào 10 Toán năm 2023 (tự luận)

cau-1-de-3

cau-4-de-3

cau-5-de-3

cau-5-de-3-1

cau-5-de-3-2

cau-2-de-3-tu-luan

cau-3-de-3-tu-luan

cau-3-de-3-tu-luan-1

cau-3-de-3-tu-luan-2

cau-3-de-3-tu-luan-3

cau-3-de-3-tu-luan-4

cau-3-de-3-tu-luan-5

cau-4-de-3-tu-luan

cau-4-de-3-tu-luan-1

cau-4-de-3-tu-luan-2

cau-4-de-3-tu-luan-3

cau-1-de-4

cau-3-de-4

cau-1-de-4-tu-luan

cau-1-de-4-tu-luan-1

cau-2-de-4-tu-luan

cau-2-de-4-tu-luan-1

cau-3-de-4-tu-luan

cau-3-de-4-tu-luan-1

cau-4-de-4-tu-luan

cau-4-de-4-tu-luan-1

cau-4-de-4-tu-luan-2

cau-5-de-4-tu-luan

cau-5-de-4-tu-luan-1

cau-5-de-4-tu-luan-2

cau-2-de-4-tu-luan-2

cau-4-de-4-tu-luan-3

dap-an-cau-1-de-4

dap-an-cau-2-de-4

dap-an-cau-2-de-4-1

dap-an-cau-2-de-4-2

dap-an-cau-2-de-4-3

dap-an-cau-2-de-4-4

dap-an-cau-5-de-4

dap-an-cau-5-de-4-1

dap-an-cau-5-de-4-2

cau-1-de-6

cau-4-de-6

cau-1-de-6-dap-an

cau-2-de-6-dap-an

cau-2-de-6-dap-an-1

cau-2-de-6-dap-an-2

cau-3-de-6-dap-an

cau-3-de-6-dap-an-1

cau-3-de-6-dap-an-2

cau-5-de-6-dap-an

cau-5-de-6-dap-an-1

cau-5-de-6-dap-an-2

cau-5-de-6-dap-an-3

cau-1-de-7

cau-3-de-7

cau-5-de-7

cau-1-de-7-dap-an

cau-2-de-7-dap-an

cau-3-de-7-dap-an

cau-3-de-7-dap-an-1

cau-3-de-7-dap-an-2

cau-3-de-7-dap-an-3

cau-4-de-7-dap-an

cau-4-de-7-dap-an-1

cau-4-de-7-dap-an-2

cau-5-de-7-dap-an

cau-5-de-7-dap-an-1

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay khác: