Đảo ngữ là gì? Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh lớp 9

[email protected] - 21/09/2023

Đảo ngữ là một cấu trúc tương đối khó với nhiều bạn đang trong quá trình học ngoại ngữ. Nó được sử dụng để nhấn mạnh ý nghĩa của câu. Hôm nay Marathon Education mời bạn cùng tìm hiểu về đảo ngữ trong tiếng Anh và cách dùng đảo ngữ.

dao-ngu-trong-tieng-anh-1

1. Đảo ngữ là gì?

  • Đảo ngữ trong tiếng Anh là việc đưa phó từ (hoặc trạng từ) và trợ động từ trong câu lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ để tập trung vào việc nhấn mạnh hành động hoặc tính chất của chủ ngữ.
 • Khi đó cấu trúc của câu sẽ đổi thành: Phó từ (trạng từ) + Trợ động từ + S + Verb
 • Ví dụ: Rarely does she go to the gym.

2. Các cấu trúc câu đảo ngữ

2.1. Đảo ngữ câu điều kiện

Câu điều kiện Cấu trúc Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 Mệnh đề If…= Should S + V If he should come early, we’ll start the meeting => Should he come early, we’ll start the meeting.
Câu điều kiện loại 2 Mệnh đề If…= Were  S + to-V/ Were + S…  If I were to win the lottery, I would travel around the world => Were I to win the lottery, I would travel around the world.
Câu điều kiện loại 3 Mệnh đề If…= Had + S + Phân từ II If she had known about the event, she would have attended => Had she known about the event, she would have attended.

>> Mời bạn xem thêm: Cách dùng lượng từ trong tiếng Anh (Quantifiers)

2.2. Đảo ngữ với các trạng từ tần suất

 • Cấu trúc: Trạng từ tần suất (Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ Ever) + trợ động từ (nếu có) + S + V.
 • Ví dụ: Rarely do I eat fast food. (Tôi hiếm khi ăn đồ ăn nhanh.)

2.3. Đảo ngữ với until

 • Công thức: Not until/till + time + trợ động từ + S + V.
 • Ví dụ: Until now, I hadn’t realized the importance of this project. (Cho đến bây giờ, tôi chưa nhận ra tầm quan trọng của dự án này.)

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

 

 

2.4. Đảo ngữ với No Sooner…. than

 • Cấu trúc: No sooner + trợ động từ + S + V + than +…
 • Ví dụ: No sooner had we left than it started raining.

2.5. Đảo ngữ với so…that và such…that

 • Cấu trúc:

Such + adj + N + that + S + V+…

So + adj/adv + trợ động từ + N + that + S + V+…

 • Ví dụ:

So hot was the day that we went swimming.

Such a beautiful voice did she have that everyone was amazed.

2.6. Đảo ngữ với no và not any

 • Công thức: No/ Not any + danh từ + trợ động từ + S + V.
 • Ví dụ: No reason is there to worry.

2.7. Đảo ngữ với các cụm từ có no

 • Công thức: No + trợ động từ + S + V.
 • Ví dụ: No longer do they live in this city.

2.8. Đảo ngữ not only…but also

 • Công thức: Not only + adv/adj + S + V, but also + adv/adj + S + V.
 • Ví dụ: Not only does she speak French fluently, but also she teaches it.

>> Tìm hiểu về: Định nghĩa và các loại danh từ trong tiếng Anh lớp 9

2.9. Đảo ngữ với only

Cấu trúc Nghĩa Ví dụ
Only after + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ +… Chỉ sau khi Only after studying for hours did he understand the complex topic.
Only by + N/V-ing + trợ động từ +… Chỉ bằng cách Only by practicing regularly can you improve your basketball skills.
Only if + (S+V) + trợ động từ +… Chỉ khi, nếu Only if you finish your work early can you join us for the movie.
Only in this/that way + trợ động từ +… Chỉ bằng cách này/đó Only in this way can we ensure the safety of the participants.
Only then + trợ động từ +… Chỉ đến lúc đó Only then did she realize the significance of her decision.
Only when + (S +V) + trợ động từ +… Chỉ đến khi. Only when the sun sets do the fireflies come out.

dao-ngu-trong-tieng-anh-2

3. Bài tập

Bài tập 1: Hãy đảo ngữ các câu sau:

 1. She is such a talented musician that she always impresses the audience.
 2. The movie was so interesting that I watched it twice.
 3. He has such a strong work ethic that he never misses a deadline.
 4. The weather was so cold that we decided to stay indoors.

Đáp án:

 1. Such a talented musician is she that she always impresses the audience.
 2. So interesting was the movie that I watched it twice.
 3. Such a strong work ethic does he have that he never misses a deadline.
 4. So cold was the weather that we decided to stay indoors.

>> Đại từ là gì? Cách dùng các loại đại từ trong tiếng Anh

Bài tập 2: Điền từ đảo ngữ trong tiếng Anh thích hợp vào chỗ trống:

 1. I won’t leave ___________ you finish your presentation.
 2. They’ll appreciate your efforts ___________ they see the results.

Đáp án:

 1. until
 2. only then
bottom-banner

Các Bài Viết Liên Quan